Yttrande över betänkandet Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)

Protect our winters har skickat in ett yttrande för utredningen om Hållbar terrängkörning med syfte att påverka utredningen mot att även ta klimatet i beaktning i denna fråga. Utredningen syftar till att lämna förslag som möjliggör ett rikt friluFtsliv, minskar buller och avgaser samt bidrar till att skydda mark, växtlighet och terräng.

 

Om Protect Our Winters

Protect Our Winters (POW) är en global rörelse och representerar ett nätverk av företag, organisationer, professionella åkare och vinterälskande friluftsmänniskor. POW verkar för att snösporterna ska minska sin egen klimatpåverkan och vara en stark röst för hållbarhet för miljö och klimat i samhällsdebatten.

POW drivs i Sverige i form av en ideell förening (Protect Our Winters Sweden) och har i dagsläget cirka 500 aktiva medlemmar samt en stor följarskara (mer än 6000 st) i flertalet kanaler. Protect Our Winters startade 2007 i USA och finns sedan 2016 i Sverige men även sedan tidigare i flertalet länder i övriga Europa samt andra håll i världen. Mer information om POW finns på svenska hemsidan www.protectourwinters.se samt globala hemsidan www.protectourwinters.org

Yttrande

POW är medvetna om att idag etablerad situation för terrängkörning skapar en mycket stark nationell norm. Icke desto mindre ser POW det som nödvändigt att i samband med utredningen av hållbar terrängkörning lyfta blicken och reflektera över att de perspektiv, förutsättningar och fakta som låg till grund för föregående lagstiftning skiljer sig markant från dagens.

Som bekant står vi idag inför ett hot mot klimat och miljö som kräver en mycket snabb avveckling av fossila bränslen. Det är utan tvekan så att de fordon som idag berörs av terrängkörningslagstiftningen är baserade på förbränningsmotorer och fossila drivmedel och att de till övervägande del kommer att vara så även dekommande 20 åren under vilka Sverige förpliktigat sig till att avveckla koldioxidberoendet. I likhet med många andra områden i dagens samhälle som är beroende av fossila råvaror, finns inte heller utrymme för terrängkörning med fossila transportmedel så som i dagens utsträckning.

En omställning till hållbarhet för miljö och klimat förutsätter genomgripande förändringar och i många fall även omfattande reglering. Precis som för all trafik i samhället för övrigt kommer det betyda att nyttotrafiken i terräng i mycket stor utsträckning måste reduceras i volym och att den återstående delen konverteras från fossila energikällor till hållbara alternativ. Vad gäller nyttjandet av olika typer av motorfordon för nöje, rekreation och sport krävs värdering om å ena sidan individens rättighet till fritt utövande och å andra sidan den påverkan det medför för:

  • natur, miljö, djurliv och klimat samt
  • den störning det medför på andra enskilda och allmänna intressen.

POWs inriktning är mot friluftsliv i allmänhet och vintersporter i synnerhet samt samhällsfenomen respektive funktioner däromkring. Ur det perspektivet ser POW det inte som rimligt att den icke nyttobaserade terrängkörningen på snötäckt mark fortsätter att åtnjuta den frihet som etablerats i Sverige. Det balanserar vaken mot nationella miljö- och klimatmål eller mot de internationella omställningsmål som Sverige förpliktat sig till. Inte heller balanserar den störning som en individ på en snöskoter åsamkar omkringboende eller utövande, med flera, genom buller, avgaser och störda naturupplevelser.

Tyvärr ser POW det inte som realistiskt att reglering genom de åtgärder som föreslås av utredningen så som till exempel förhållandevis låg fordonsskatt och tilläggsavgift, tillsyn, etablering av ytterligare snöskoterleder och möjlighet till lokal reglering kommer att medföra varken de effekter som POW inrymmer i begreppet hållbar terrängkörning eller de effekter som utredningen hyser förhoppning om.

POW ser inte heller att nämnda konflikten kommer att kunna lösas genom samförståndslösningar eller självreglering, något som styrks av den stadigt ökande volymen av terrängkörning på snötäckt mark och snabba etableringen av så kallad frikörning. För att ha möjlighet att uppfylla omställningen till ett hållbarhet för klimat och miljö, men även för att balansera terrängkörningens störning på allmänna intressen, ser POW det som nödvändigt att även terrängkörningen på snötäckt mark regleras under liknande premisser som terrängkörning på barmark.

POW är medvetna om att detta vore en radikal förändring av den i sammanhanget stora frihet som förelegat för terrängkörning på snötäckt mark men dagens situation är också radikalt åtskild från de premisser som låg till grund på 70-talet. Reglering av terrängkörning på snötäckt mark i andra länder bevisar att det är fullt möjligt att ha en långt mycket striktare regelring och POW som representant för vintersportutövare och vinterälskande friluftsmänniskor är vittnesbärare om att det är fullt möjligt att uppnå värden av rekreation, naturvärden och motion etc. även utan den extensiva motorisering som kommit att bli tradition i Sverige.

Med vänliga hälsningar,
Joel Lundberg
Styrelseordförande
Protect Our Winters Sweden

Läs mer om utredningen här!