Inför valet 2022

Experterna och partierna

Centerpartiet

1. Förra året släpptes den senaste IPCC-rapporten vilken bekräftade att läget är kritiskt, precis som experterna tidigare befarat. För att nå målen krävs bland annat att Sverige blir fossilfritt redan 2030, men som vi vet ligger landet inte i linje med många de ambitiösa mål som satts. Vilka tre åtgärder från ert parti kommer ni att göra för att Sverige ska vända på skutan och hamna i nivå med vad vetenskapen säger och nå de mål som förväntas i och med Parisavtalet?

Internationell klimatpolitik: Klimatfrågan är en av de stora ödesfrågorna och det är mycket viktigt att vi klarar av att ställa om och leva upp till Parisavtalet. Miljö- och klimatutmaningarna är gränsöverskridande och kan bara lösas genom ett gemensamt globalt arbete. Här har EU en avgörande roll och för Centerpartiet är det mycket angeläget att Sverige för en politik som ger tydliga resultat. Genom att i praktiken visa att ekonomisk tillväxt och utsläppsminskningar går att förena samtidigt som vi skapar jobb, kan Sverige och EU visa ledarskap internationellt. Centerpartiet vill stärka det internationella klimatsamarbetet. Alla fossila subventioner måste fasas ut och alla utsläpp ska ha ett pris för att vi ska nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. För Centerpartiet är det en självklarhet att alla utsläpp ska bära sina kostnader genom att de omfattas antingen av ett koldioxidpris eller av ett handelssystem för utsläppsrätter. Vi vill att Sverige ska vara föregångare i EU genom att anta ambitiösa och modiga utsläppsminskningsmål. Både för de utsläpp vi själva orsakar inom landet, men också kring de utsläpp vår konsumtion ger upphov till samt den klimatnytta vår export kan bidra med. Det är viktigt att den politik som förs vilar på vetenskaplig grund, och den måste också skapa spelregler som gör det möjligt för företag att aktivt bidra till minskade utsläpp och nya innovationer.

Främja en omställning från fossila bränslen och råvaror till det förnybara, Sverige är ett fantastiskt land med god tillgång till stora mängder vind-, vatten- och biokraft som genom generationer försett oss med el, energi och bränslen med låg klimatpåverkan. Nu behöver vi fasa ut resterande fossila delar. Oljan i transportsektorn behöver ersättas med förnybar el och hållbara biobränslen. Där har Sverige goda förutsättningar och potential att inte bara vara självförsörjande utan också leverera – inte minst el till omvärlden. Det är viktigt, inte bara ur klimatsynpunkt, utan även utifrån sårbarhets-, säkerhets- och landsbygdsperspektiv. Industrins omställning måste främjas – inte främst genom pengar, för lönsamheten finns där – utan genom att snabba upp de processer som krävs kring tillstånd och förnyad teknik. Vi behöver också bryta det beroende av fossil gas som finns i delar av industrin och ersätta den med biogas och vätgas från förnybar el. De hållbara alternativen behöver byggas ut snabbt och kraftigt för att kunna leverera den energi och de råvaror som behövs.

Satsningar på innovation och utveckling: Omställningen kommer att kräva stora investeringar i helt nya tekniker, material, tjänster, transportlösningar och mer därtill. Det är viktigt att de investeringarna riktas mot det som är hållbart och kan bidra för att uppnå och bidra till efterlevnaden av klimatmålen. Därför vill Centerpartiet göra gröna investeringar enklare och mer lönsamma för företag som gör miljö- och klimatsmarta investeringar, så som att tillståndsprocesser måste påskyndas. Sverige har fantastiska förutsättningar att leverera gröna innovationer som världen efterfrågar i omställningen. Samtidigt som det gör stor skillnad för klimatet, skapar det exportintäkter till Sverige. För att de exportfrämjande åtgärderna ska gå i linje med Parisavtalet vill Centerpartiet ta fram mål för export av miljövänlig teknik som gynnar både Sverige och andra länder.

2. Vilka hinder ser ert parti för att Sverige ska kunna ha en konkret politisk handlingsplan för att uppfylla sina åtaganden kopplat till 1.5-gradersmålet i Parisavtalet?

Sverige kan inte ensamt lösa de globala klimathoten , för att Parisavtalets mål ska uppnås behöver vi se till att Sverige har en pådrivande roll i EU och det internationella samarbetet för fasa ut de fossila subventionerna, sätta ett globalt pris på koldioxid och minska världens utsläpp. När andra länder vacklar behöver Sveriges röst vara tydlig och agera som ett föregångsland. Med Centerpartiets reformer vill vi visa att ekonomisk tillväxt och fler jobb, kan gå hand i hand med minskade utsläpp. Det är avgörande att få med även resten av världen för att snabbare kunna nå 1,5-gradersmålet.

Om det svenska näringslivet begränsas: Klimatet räddas inte genom att blicka bakåt eller att förkasta allt det goda som människans uppfinningsrikedom och tillväxten har gett oss. Tvärtom är det just genom den mänskliga kreativiteten och en grön tillväxt som vi klarar klimatomställningen. Politiken ska vara möjliggörande och röja hinder för den omställning som redan pågår. Idag bromsas omställningen av byråkrati och regelverk. Att bygga ut en elledning kan ta tio år och den som påverkas lokalt får struntsummor. Regler, skatter och ersättningar måste utformas så att det är lönsamt att vara miljö- och klimatsmart och utveckla varor och tjänster som snabbt minskar miljöpåverkan och resursförbrukning. Ett bättre klimat måste därför gå hand i hand med näringslivet och integreras i alla delar av samhället för att möjliggöra en hållbar tillväxt. Hållbarhetsarbetet kräver politiskt ledarskap, men vi alla bär också på ett eget ansvar där våra beteenden och val kan göra skillnad.

I Centerpartiets gröna och liberala politik litar vi också på människors förmåga att ta eget ansvar för sina val och fokuserar därför på att öka den tillgängliga informationen om produkter och tjänsters hållbarhet. Det tvingar fram mer hållbara produkter från företagen. Ett exempel är om drivmedel skulle få en ursprungsmärkning vid pumpen.

3. POW är en rörelse av människor, företag och forskare runt i Sverige som brinner för natur, vinter och klimatfrågor. Vi representerar Sveriges alla friluftsmänniskor, om ert parti fick säga något om er klimatstrategi och politik riktat till alla oss 3.7 miljoner människor, vad skulle det vara då?

Centerpartiet har i årtionden varit en drivkraft för en ambitiös klimatpolitik där vi har drivit på för konkreta reformer för att få ner utsläppen, både i Sverige och Europa. Centerpartiet har bland annat varit drivande i att sätta tuffa nationella klimatmål, varit avgörande för skärpningar av EU:s utsläppshandel och under vår tid i regeringen formades viktiga allianser på internationell nivå för att gå före i klimatfrågan. Vi lade den första miljömotionen i Sveriges riksdag och vi fortsätter att driva på klimatsmarta reformer. Vi skapade det gröna avdraget, var med och designade reduktionsplikten och arbetar varje dag för att minska vårt beroende av fossila bränslen.

Men vi stannar inte där, utan vi behöver fortsätta driva omställningen framåt. Centerpartiet driver reformer för att uppnå målen i Parisavtalet och redan 2040 vill vi att Sverige och EU ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. Genom satsning på förnybar energi, klimatsmarta innovationer och minskade transporttutsläpp så kan Sverige vara en ledande kraft för det lokala såväl som det globala klimatarbetet. De fossila subventionerna måste fasas ut, det miljösmarta premieras och takten i omställningen öka. Att vara beroende av oljenationer som Ryssland kan aldrig vara en lösning för framtiden.

Vi vill att fler ska kunna ta steget och minska sin klimatpåverkan, som friluftsmänniskor, företag och forskare. Detta genom att vi bland annat gör det billigare med klimatsmarta bilar eller att installera solceller och andra klimatåtgärder. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt. Det är politikens viktigaste uppgift.

Kristdemokraterna

Förra året släpptes den senaste IPCC-rapporten vilken bekräftade att läget är kritiskt, precis som experterna tidigare befarat. För att nå målen krävs bland annat att Sverige blir fossilfritt redan 2030, men som vi vet ligger landet inte i linje med många de ambitiösa mål som satts. Vilka tre åtgärder från ert parti kommer ni att göra för att Sverige ska vända på skutan och hamna i nivå med vad vetenskapen säger och nå de mål som förväntas i och med Parisavtalet?

Vi tror på det personliga ansvaret och att en majoritet av befolkningen vill göra så gott de kan men att de kan behöva bättre information. Även styrmedel behövs naturligtvis och vi har politiska förslag inom bl.a. utsläppsrätter, infångning och lagring av koldioxid samt en politik där vi tror att ett klokt brukande av den svenska skogen kommer att spela en viktig roll.

Vilka hinder ser ert parti för att Sverige ska kunna ha en konkret politisk handlingsplan för att uppfylla sina åtaganden kopplat till 1.5-gradersmålet i Parisavtalet?

Ett stort hinder finns i att olika politiska partier har så väsensskilda uppfattningar om den bästa vägen att minska koldioxidutsläppen, bl.a. kopplat till synen på skogens roll.

POW är en rörelse av människor, företag och forskare runt i Sverige som brinner för natur, vinter och klimatfrågor. Vi representerar Sveriges alla friluftsmänniskor, om ert parti fick säga något om er klimatstrategi och politik riktat till alla oss 3.7 miljoner människor, vad skulle det vara då?

KD:s klimatförslag spänner över en hel rad olika områden, vi är medvetna om frågans allvar men väljer att inte låta de dystraste scenarierna ta över vår politik. Om man pekar ut att “vi har max till 2025 på oss att nå 1,5-gradersmålet” finns en risk att många ger upp och inte bryr sig alls. Det behöver finnas en mer hoppingivande politisk inriktning för klimatfrågan är så stor att vi svenskar, ens om vi skulle gå till nollutsläpp imorgon, inte skulle påverka den totala tillförseln av klimatgaser till atmosfären mer än delar av procent globalt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och vi vill verkligen att Sverige gör något konkret utan att “vi alla flyttar tillbaka till grottan”.

Liberalerna

1.  Förra året släpptes den senaste IPCC-rapporten vilken bekräftade att läget är kritiskt, precis som experterna tidigare befarat. För att nå målen krävs bland annat att Sverige blir fossilfritt redan 2030, men som vi vet ligger landet inte i linje med många de ambitiösa mål som satts. Vilka tre åtgärder från ert parti kommer ni att göra för att Sverige ska vända på skutan och hamna i nivå med vad vetenskapen säger och nå de mål som förväntas i och med Parisavtalet?

De fossila koldioxidutsläppen minimeras – Det kräver en omfattande elektrifiering av transporter och industri, men också mer biodrivmedel och produktion av elektrobränslen. Liberalerna har en rad förslag på åtgärder inom alla dessa områden, inte minst för att kraftigt öka elproduktionen och för att snabbt bygga ut laddinfrastrukturen för vägtransporter som kan ge snabb utsläppsminskning.

Massiv koldioxidinfångning kommer igång utan dröjsmål – Storskalig kapacitet för infångning och lagring av biogen koldioxid från kraftvärmeverk och skogsindustri ska byggas upp. Även utsläppen från cementproduktionen behöver fångas in och lagras.

Utsläppen av metan, lustgas och andra klimatgaser minskar kraftigt – Förändringar i födan till boskapen och förbättrad hantering och spridning av gödsel kan minska utsläppen. Jordbrukets utsläpp går inte att helt komma ifrån. De behöver kompenseras med negativa utsläpp.

2. Vilka hinder ser ert parti för att Sverige ska kunna ha en konkret politisk handlingsplan för att uppfylla sina åtaganden kopplat till 1.5-gradersmålet i Parisavtalet?

Människor och företag visar en stark vilja till förändring. Det är därför avgörande att politiken ger förutsättningar för att människor ska kunna fatta de beslut som tar oss till nettonegativa utsläpp. Det mest oroande är att flera partier saknar fungerande svar på hur elektrifieringen ska genomföras. Elsystemet måste fungera leveranssäkert och kostnadseffektivt samtidigt som det växer snabbt. Dessutom krävs långsiktiga politiska förutsättningar, så att investeringar i produktion av inhemska biodrivmedel och elektrobränslen kan ske i stor skala på ett kostnadseffektivt sätt.

3. POW är en rörelse av människor, företag och forskare runt i Sverige som brinner för natur, vinter och klimatfrågor. Vi representerar Sveriges alla friluftsmänniskor, om ert parti fick säga något om er klimatstrategi och politik riktat till alla oss 3.7 miljoner människor, vad skulle det vara då?

Liberalerna står för en teknikoptimistisk klimatpolitik. Vi måste lösa klimatutmaningen genom innovation, entreprenörskap och frihandel. Det är de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner. Klimatpolitiken kommer att misslyckas om inte människor får ha sina drömmar och förverkliga sina idéer. Människor måste tro på politiken och acceptera den, annars kan politiken inte genomföras över tid. Liberalerna har en verkningsfull klimatpolitik som vi parar med ett starkt engagemang för miljö- och naturfrågor. Det är inte antingen eller. Vi är övertygade om att alla kan leva goda liv inom planetens gränser och vi är fast beslutna om att göra de förändringar som krävs för att nå dit.

Miljöpartiet

1. Förra året släpptes den senaste IPCC-rapporten vilken bekräftade att läget är kritiskt, precis som experterna tidigare befarat. För att nå målen krävs bland annat att Sverige blir fossilfritt redan 2030, men som vi vet ligger landet inte i linje med många de ambitiösa mål som satts. Vilka tre åtgärder från ert parti kommer ni att göra för att Sverige ska vända på skutan och hamna i nivå med vad vetenskapen säger och nå de mål som förväntas i och med Parisavtalet?

Nya klimatmål. Skärp Sveriges nationella klimatmål till nära-nollutsläpp 2035. Inför mål om utsläppsminskningar från svensk konsumtion utomlands samt åtgärder för att nå målet. Upprätta en vetenskapligt förankrad utsläppsbudget utifrån data från FN:s klimatpanel.

Fossilförbud 2030. Miljöpartiet vill se ett slutdatum för alla fossila processer och att den sista droppen fossilt drivmedel ska säljas 2030. Detta innebär i praktiken ett totalförbud för fossil energi. Men för att svensk industri verkligen ska kunna ställa om krävs ett större politiskt projekt. Det krävs en nationellt upprättad plan där stegen för industrins omställning tydliggörs. Bland annat krävs massivt ökade omställningsstöd och mer resurser till myndigheter för en snabbare miljöprövning. Omställningen måste ske på ett rättvist och solidariskt sätt. Miljöpartiet driver också ett stopp för fossila bränslen på EU-nivå.

Styr mot ett mer transportsnålt samhälle. Ge ett särskilt uppdrag till Trafikverket och andra berörda myndigheter att arbeta för ett mer transportsnålt samhälle samt att ta fram en plan för ökad transporteffektivitet. Vi måste flytta över trafik från flyg och väg till räls och hav. Alla infrastrukturinvesteringar ska omprövas ifall de kan förväntas göra det svårare att minska klimatpåverkan.

2. Vilka hinder ser ert parti för att Sverige ska kunna ha en konkret politisk handlingsplan för att uppfylla sina åtaganden kopplat till 1.5-gradersmålet i Parisavtalet?

Miljöpartiet presenterade i sin klimatfärdplan 224 åtgärder för att Sverige ska nå sina åtaganden under Parisavtalet. Det stora hindret är idag de andra partiernas motstånd mot den progressiva klimatpolitik som krävs för att vi ska nå våra mål.

POW är en rörelse av människor, företag och forskare runt i Sverige som brinner för natur, vinter och klimatfrågor. Vi representerar Sveriges alla friluftsmänniskor, om ert parti fick säga något om er klimatstrategi och politik riktat till alla oss 3.7 miljoner människor, vad skulle det vara då?

Miljöpartiet driver på för en progressiv klimatpolitik som tar sikte på att vi ska vara nära nollutsläpp redan 2035. I denna politik står social rättvisa, arbetet med biologisk mångfald och skydd av värdefull natur också i fokus.

Socialdemokraterna

1. Förra året släpptes den senaste IPCC-rapporten vilken bekräftade att läget är kritiskt, precis som experterna tidigare befarat. För att nå målen krävs bland annat att Sverige blir fossilfritt redan 2030, men som vi vet ligger landet inte i linje med många de ambitiösa mål som satts. Vilka tre åtgärder från ert parti kommer ni att göra för att Sverige ska vända på skutan och hamna i nivå med vad vetenskapen säger och nå de mål som förväntas i och med Parisavtalet?

Ambitionsnivån i klimatarbetet behöver snabbt öka världen över. Alla länder har ett ansvar att minska sin klimatpåverkan och verka för att nå Parisavtalets mål. Vidare har givetvis rika länder som Sverige ett särskilt ansvar att gå före. Användningen av fossila bränslen, framför allt kol och olja, måste snabbt fasas ut och upphöra för att vi ska ha en chans att möta de allra mest allvarliga konsekvenserna av klimatförändringen och leva upp till våra höga målsättningar. Några av de verktyg vi använder är elektrifiering, biodrivmedel och vi investerar i järnvägen. För att Sverige ska nå 1,5-gradersmålet krävs att partierna i riksdagen stödjer de åtgärder som är nödvändiga. Alltför ofta hör vi att man tycker att någon annan ska ta ansvar. En klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. Den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara. Vetenskapen är mycket tydlig och det finns inget utrymme för tvekan. Vi behöver göra allt vi kan för att hålla världen inom 1,5-gradersmålet. Vi socialdemokrater driver på för att Sverige ska vara världsledande i den gröna industriomställningen. I Sverige görs nu stora satsningar, inte minst inom industrin och i transportsektorn, för att minska utsläppen. Men klimatarbetet måste genomsyra alla relevanta områden, och klimatet känner inga landsgränser. Vi ska fortsätta att driva på den gröna omställningen, sätta press på de stora utsläppsländerna att leva upp till Parisavtalet, och bistå länder som behöver hjälp med att minska sina utsläpp. Grunden till vårt välfärdssamhälle har byggts på hög tillväxt, hög sysselsättning och en snabb omställning från gammal teknik till nya jobb. Klimatomställningen innebär att vi har en historisk möjlighet att genomföra åtgärder som både minskar utsläppen och ger jobb i hela landet.

  Vänsterpartiet

  1. Förra året släpptes den senaste IPCC-rapporten vilken bekräftade att läget är kritiskt, precis som experterna tidigare befarat. För att nå målen krävs bland annat att Sverige blir fossilfritt redan 2030, men som vi vet ligger landet inte i linje med många de ambitiösa mål som satts. Vilka tre åtgärder från ert parti kommer ni att göra för att Sverige ska vända på skutan och hamna i nivå med vad vetenskapen säger och nå de mål som förväntas i och med Parisavtalet?

  Statlig omställningsfond och grön investeringsbank för industriomställning, ny teknik och hållbara bostäder. Vänsterpartiet föreslår en grön omställningsfond där staten använder sina ekonomiska resurser och där pengar förs över från företag som smutsar ner till klimatvänlig produktion. Vi vill även inrätta statlig Grön investeringsbank med minst 100 miljarder i kapital till riktade klimatinvesteringar till förnybar energi, omställning av livsmedelssektorn, klimatupprustning av bostäder och lokaler. Massiv satsning på hållbara transporter och billigare kollektivtrafik. Staten måste öka sin kontroll över infrastrukturen för att genomföra klimatomställningen och nå klimatmålet till 2030. Inte minst för utbyggnad av tåg och kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill satsa ytterligare 170 miljarder för hållbara transporter i hela landet åren 2022-2033 samt lånefinansiera nya stambanor på järnvägen därutöver. Satsning på billigare och bättre kollektivtrafik, järnväg och elektrifiering av transporter redan de närmaste åren. Avveckla klimatskadliga subventioner skyndsamt. Sverige subventionerar användning av fossila bränslen med över 30 miljarder kronor varje år. Det motverkar omställningen till ett fossilfritt samhälle och minskar det ekonomiska utrymmet för staten att istället ge människor klimatsmarta alternativ. Sverige bör anta en handlingsplan för hur Sveriges återstående klimatskadliga subventioner kan avvecklas i närtid med hänsyn till ekonomiskt utsatta grupper och regioner.

  2. Vilka hinder ser ert parti för att Sverige ska kunna ha en konkret politisk handlingsplan för att uppfylla sina åtaganden kopplat till 1.5-gradersmålet i Parisavtalet?

  Det finanspolitiska ramverket, som är ett hinder för en aktiv investeringspolitik för klimat, måste ändras. Vi vill ha ett tioårigt moratorium i det finanspolitiska ramverket som frigör 700 miljarder till klimatinvesteringar för omställning av transporter, elproduktion och bostäder.

  3. POW är en rörelse av människor, företag och forskare runt i Sverige som brinner för natur, vinter och klimatfrågor. Vi representerar Sveriges alla friluftsmänniskor, om ert parti fick säga något om er klimatstrategi och politik riktat till alla oss 3.7 miljoner människor, vad skulle det vara då?

  Ett ständigt överutnyttjande av naturens resurser leder till kraftig utarmning av den biologiska mångfalden och växthusgasutsläpp. Skogens roll att naturligt minska och lagra utsläpp behöver stärkas och torrlagda våtmarker som läcker utsläpp ska återställas. Skyddet av skogs- och strandområden är en viktig del för att värna den svenska allemansrätten, friluftslivet, biologiska mångfalden och klimatet.

  Moderaterna

  1. Förra året släpptes den senaste IPCC-rapporten vilken bekräftade att läget är kritiskt, precis som experterna tidigare befarat. För att nå målen krävs bland annat att Sverige blir fossilfritt redan 2030, men som vi vet ligger landet inte i linje med många de ambitiösa mål som satts. Vilka tre åtgärder från ert parti kommer ni att göra för att Sverige ska vända på skutan och hamna i nivå med vad vetenskapen säger och nå de mål som förväntas i och med Parisavtalet?

  Sverige är på väg att missa målet om nettonollutsläpp 2045 med en tredjedel av dagens utsläpp. Det motsvarar hela transportsektorn utsläpp idag. Moderaternas tre prioriterade åtgärderna för att vända på den trenden är: Öka produktionen av fossilfri el, så att industrier och transporter kan minska sina utsläpp genom att elektrifieras. Därför vill vi bevara dagens kärnkraft och satsa på nästa generations. Vi vill även öka takten i utbyggnaden av elnäten. Korta och förenkla de tillståndsprocesser som idag hindrar många företag som vill ställa om sina verksamheter för att minska utsläppen. Se till att det svenska skogsbruket fortsatt kan bidra till omställningen. Produkter från skogen tränger undan fossila alternativ i allt från byggmaterial till drivmedel. Det aktiva svenska skogsbruket måste därför stärkas, och värnas från de inskränkningar som bland annat EU vill göra.

  2. Vilka hinder ser ert parti för att Sverige ska kunna ha en konkret politisk handlingsplan för att uppfylla sina åtaganden kopplat till 1.5-gradersmålet i Parisavtalet?

  De största problemen för omställningen till nettonollutsläpp i Sverige är bristen på el och de långa tillståndsprocesserna. Det måste också bli lättare att göra rätt. Det måste vara möjligt att välja en elbil och då krävs det att fler laddstolpar byggs så att det går att ladda elbilar i hela landet. Till sist kan Sverige också bidra till omställningen genom att öka exporten från industrin. Eftersom svensk produktion sker med relativt låga utsläpp kan vi göra stor global klimatnytta genom att öka den, och på så vis tränga undan sämre alternativ utomlands.

  3. POW är en rörelse av människor, företag och forskare runt i Sverige som brinner för natur, vinter och klimatfrågor. Vi representerar Sveriges alla friluftsmänniskor, om ert parti fick säga något om er klimatstrategi och politik riktat till alla oss 3.7 miljoner människor, vad skulle det vara då?

  Till att börja med måste Sverige göra sitt, och det kräver att vi tar tag i de utmaningar om elen och tillstånden. Vi behöver även en klimatpolitik som har ett globalt perspektiv. Alltför länge har den svenska klimatpolitiken haft fokus bara på Sveriges utsläpp. Moderaterna vill ändra på det och driva en politik som inte bara minskar utsläppen i Sverige, utan också leder till att den svenska industrin kan göra större klimatnytta utomlands. På så sätt kan Sverige bidra med långt mer än att få bort den tusendel av världens utsläpp som sker hos oss. Till sist så ska vi inte bara skydda naturen från den påverkan som vi människor har på den. Vi ska också tillgängliggöra den för fler människor. Därför vill vi Moderaterna även satsa på bättre underhåll av skyddade naturområden, och på att hålla det rent och fint kring vandringsleder och fjälleder. Så kan vi njuta av naturen både idag och imorgon.